Kontakt

SESTO Sp. z o.o.

sesto_nowa-siedziba

Adres:
ul. Struga 66
90-557 Łódź
Polska

tel : +48 42 688 03 05
fax: +48 42 688 04 70

email: lodz@sesto.pl
email: biuro@sesto.pl

NIP: 525-243-21-67
REGON: 141 492005
KRS: 0000311386
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
2 214 000 PLN (wpłacony w całości)


Telefony do poszczególnych działów

Dział
Marketingu:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 24

Dział
Handlowy:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 24

Dział Produkcji
Elektronicznej:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 33

Dział Projektów Elektroenergetycznych:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 22, 23

Dział Realizacji i Wykonawstwa:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 32

Dział Konstr. Elektronicznych
i Oprogramowania:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 21


Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej RODO) informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sesto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-557) przy ul. Struga 66, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000311386, posiadająca nr REGON: 141492005, posiadająca nr NIP: 525 243 21 67, zwana dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ado@sesto.pl lub telefonując pod numer: +48 42 688 03 05

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od treści przesłanej przez Panią / Pana wiadomości. Mogą być one przetwarzana w celu wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub załatwienia sprawy, której dotyczy przesłana przez Panią / Pana wiadomość.
4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenie przez Administratora odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie lub załatwienia sprawy, której dotyczy treść wiadomości.

5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Pani / Pana dane przetwarzane będą w zależności od treści przesłanej przez Panią / Pana wiadomości przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie lub załatwienie sprawy, której dotyczy przesłana przez Panią / Pana wiadomość.

8. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
6) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości