RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej RODO) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sesto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-557) przy ul. Struga 66, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000311386, posiadająca nr REGON: 141492005, posiadająca nr NIP: 525 243 21 67, zwana dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ado@sesto.pl lub telefonując pod numer: +48 42 688 03 05
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na postawie:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody wyrażonej przez Panią / Pana, w celu na który zgoda została wyrażona albo
 • 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji stosunku prawnego zawartego przez Panią / Pana z Administratorem lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy albo
 • 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych albo
 • 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jak realizacji ewentualnych roszczeń oraz podjęcia działań w związku z ewentualnym procesem windykacji należności.
 1. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niejednokrotnie (w zależności od celu przetwarzania danych) niezbędne – np. do realizacji stosunku prawnego zawartego przez Panią / Pana z Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celu w jakim zostały zgromadzone. Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne itp. na rzecz Administratora.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, a w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody, zgoda na przetwarzanie danych może zostać w dowolnym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193), gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.